I. zasedání obecního zastupitelsva

INFORMACE
o konání ustavujícího zasedání
nově zvoleného Zastupitelstva obce Velký Týnec
Obecní úřad Velký Týnec v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velký Týnec, svolaného dosavadním starostou obce PhDr. Petrem Hanuškou, Ph.D. v souladu s §91 odst. 1 zákona o obcích.
Místo konání: Obec Velký Týnec – malý sál společenského domu, Velký Týnec, Na Kříbě 58 Doba konání: 5. listopadu 2014 od 17:00 hodin
Navržený program:
1. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
2. Schválení programu
3. Volba starosty a místostarosty
3.1. Určení počtu místostarostů
3.2. Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákona o obcích)
3.3. Určení způsobu volby starosty a místostarosty
3.4. Volby starosty
3.5. Volba místostarosty
4. Zřízení finančního a kontrolního výboru
4.1. Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
4.2. Volba předsedy finančního výboru
4.3. Volba předsedy kontrolního výboru
4.4. Volba členů finančního výboru
4.5. Volba členů kontrolního výboru
5. Zřízení výboru pro sociální záležitosti a bezpečnost občanů, výboru pro stavební záležitosti, komise pro školství, kulturu a sport, komise pro životní prostředí, komise pro rozvoj informační struktury, osadního výboru Čechovice, osadního výboru Vsisko
5.1. Stanovení počtu členů výborů a komisí
5.2. Volba předsedů výboru pro sociální záležitosti a bezpečnost občanů, výboru pro stavební záležitosti, komise pro školství, kulturu a sport, komise pro životní prostředí, komise pro rozvoj informační struktury, redakce Týneckých listů, osadního výboru Čechovice, osadního výboru Vsisko
5.3. Volba členů výboru pro sociální záležitosti a bezpečnost občanů, výboru pro stavební záležitosti, komise pro školství, kulturu a sport, komise pro životní prostředí, komise pro rozvoj informační struktury, redakce Týneckých listů, osadního výboru Čechovice, osadního výboru Vsisko
6. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§72 zákona o obcích)
7. Pověření starosty obce podle §102 odst. 2 písm. a) ve smyslu §99, odst. 2 zákona č. 128/2000 sb. ve znění pozdějších předpisů obce podpisem rozpočtových opatření před přijetím na zasedání zastupitelstva obce. Zmocnění starosty obce podle §102 odst. 2 písm. a) a ve smyslu §99, ods. 2 zákona č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů podpisem a schvalováním rozpočtových opatření za měsíce říjen – prosinec v daném kalendářním roce po dobu výkonu funkce
8. Jednací řád Zastupitelstva obce Velký Týnec
9. Stanovení členů komise pro výběr firem na realizaci akcí
10. OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
11. Prodej pozemku p. č. 219/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 203 m2 vč. všech jeho součástí a příslušenství
12. Kácení dřevin na obecních pozemcích
13. Různé, diskuse
Před schválením programu složí členové zastupitelstva obce slib.
Ve Velkém Týnci 27. října 2014
PhDr. Petr Hanuška, Ph.D. v. r.
dosavadní starosta obce Velký Týnec
Vyvěšeno na úřední desce dne: 27. října 2014
Jméno a podpis: PhDr. Petr Hanuška, Ph.D.
Sejmuto z úřední desky dne: 6. listopadu 2014
Jméno a podpis: Radka Tomečková